โครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงาน

นางกนกอร ไชยมูล
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสาวอรุณรุ่ง ตรงเที่ยง
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
นางสาวนันทิยา นันธิเสน
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(ว่าง)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีพร ศรีนพรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางสาวอัญญาณี พลนิโคตร
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
นางอภิญญา สุธาพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
นางวันเพ็ญ ทองสา
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ