โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยโปรแกรม Canva)

ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตสื่อนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยโปรแกรม Canva) เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 88 คน