โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อในระดับภาคทั้งหมด 7 รายการ ได้แก่

1. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-6

3. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3

4. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3

5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-6

6. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3

7. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-6