ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวข้อ “ความสุข”

      – ด.ช.นัทธกรณ์  ศรีพะลาน  ม.1/1  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

      – ด.ญ. จิราภรณ์   วามะชาติ ม.1/3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ ” โลกในอนาคต “

      – น.ส. อัจฉราวดี  รอยศรี  ม.4/1  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

ด.ช.นัทธกรณ์  ศรีพะลาน  ม.1/1  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ด.ญ. จิราภรณ์   วามะชาติ ม.1/3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
น.ส. อัจฉราวดี  รอยศรี  ม.4/1  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง