โครงการฝึกอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ห้องสมุดประชาชนได้จัดโครงการฝึกอบรมแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2566 ในหัวข้อ “พัฒนาเยาวชนคน TO BE ด้วยกิจกรรม DANCERCISE” จัดขึ้น ณ อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบใบประกาศแก่วิทยากร

การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แกนนำเยาวชนที่เข้าฝึกอบรมได้รับพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในรูปแบบของ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE อีกทั้งยังได้พัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานีให้มากขึ้น

————

#ศูนย์เพื่อนใจTOBENUMBERONEเทศบาลนครอุดรธานี

#ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

#อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี