โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี

ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบงานธุรการ การรับ -ส่ง หนังสือ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) และการสร้าง พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานด้านต่างๆ ของตนเองและสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้นำความรู้ จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาศักยภาพจากการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถขยายผลต่อในสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีได้