ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร : การผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) และการออกแบบสื่อ (Graphic/Multimedia) การสร้างและตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี มีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน 113 คน

By ศน.