ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักกงานเทศบาลนครอุดรธานี มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 55 คน

By ศน.