TO BE NUMBER ONE IDOLS เทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกหา 8 คน เป็นตัวแทนของเทศบาลนครอุดรธานี เข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น 8 คนสุดท้าย มีดังนี้

1. นางสาวบารมี โสดาวิชิต โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

2. นายธีรนัย สินงาม โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

3. นายภัทรธร โพนแก้ว โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

4. นายปุญกานต์ ขาวดี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

5. นางสาวปพิชญา ศิลาแสง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

6. นางสาวศุภพร แสนหาญ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

7. นางสาวปิยะดา ศิลาแสง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

8. นายพงศกร นาตา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์

——-

#ศูนย์เพื่อนใจTOBENUMBERONEเทศบาลนครอุดรธานี

#TOBENUMBERONEIDOLS

#ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี

#อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครอุดรธานี