สำนักการศึกษา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา

By ศน.