วันนี้ (วันที่ 3 สิงหาคม 2566) สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้นางสาวปุณณภา ธนะภูมิชัย ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กให้ดีขึ้น

#งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย #ฝ่ายแผนงานและโครงการ #สำนักการศึกษา