ผู้เขียน: eduudon@gmail.com

ลงพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่เคยได้รับการศึกษาเลย อายุระหว่าง 2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและประธาน อสม. ทั้ง 105 ชุมชน

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา เทศบาลนค […]...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ฝึกอบรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ( […]...