หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่

ลงพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่เคยได้รับการศึกษาเลย อายุระหว่าง 2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและประธาน อสม. ทั้ง 105 ชุมชน

งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา เทศบาลนค […]...

นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.ส่วนการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์

...

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH-CHINESE PROGRAM) เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะครับ)

...