ผู้เขียน: eduudon@gmail.com

ลงพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่เคยได้รับการศึกษาเลย อายุระหว่าง 2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและประธาน อสม. ทั้ง 105 ชุมชน

งานการศึกษานอกระบบแล…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ฝึกอบรม วันที่ 2 กุม…