วันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครอุดรธานี ประจำปี 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี

การจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ด้านดนตรี และด้านศิลปะ และรวมพลังเยาวชนในการสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้แก่เทศบาลนครอุดรธานี , การประกวดระบายสี , การแข่งขันกีฬาฟุตซอล , การประกวดการเต้น Cover Dance และการประกวดวงดนตรีสตริง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ ทำในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่

พิธีเปิดวันเยาวชนแห่งชาติ

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี พ.ต.อ.อารี สินธุรา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผอ.สำนัก/กอง ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาล 1-12 และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยนางกนกอร ไชยมูล ผอ.สำนักการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

การประกวดวงดนตรีสตริง

การประกวดวาดภาพระบายสี

การประกวดเต้น COVER DANCE

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล