โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ฝึกอบรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ (ชั้น 3)

สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูล  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี” โดย นายธนดร  พุทธรักษ์  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

รับฟังการบรรยาย “การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และ “การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งปัญหาและข้อบกพร่อง ในการบริหารจัดการงบประมาณฯ”โดย อาจารย์มนสวรรค์  สืบศรี (วิทยากร สถ.)