โรงเรียนได้จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศโดยใช้หลักสูตรเสริมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program – IEP) ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 267คนโดยมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการยึดตามกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ผสมผสานร่วมกับการเรียนการสอนด้านวิชาการ ตามหน่วยการเรียนรู้ และการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ซึ่งเป็นการให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจ ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการตั้งคำถาม เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทั้งกระบวนกการเรียนรู้จะทำให้เด็กเกิดความเข้าใจแบบลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Conversation) โดยมีคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในหลักสูตร IEP เป็นผู้สอนทุกวัน

เป้าหมาย หลักสูตร (IEP) ในระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาล10อนุบาลหนูดี คือ

  1. นักเรียนสามารถประสมคำ ออกเสียงและอ่านคำได้ถูกต้องตาม สำเนียงเจ้าของภาษา
  2. มีพื้นฐานและความเข้าใจอันดีในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ตามวัย
  3. มีความพร้อมด้านภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
  4. ได้ศึกษาแนวคิดและวัฒนธรรมของชาติ อื่น ๆ เพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วม บนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข (EQ)
  5. มีความตระหนักรู้ รักและภูมิใจในชาติและสถาบันของตน ตลอดจนสามารถเผยแผ่และสื่อสาร วัฒนธรรมของไทยได้อย่างเหมาะสม
  6. สามารถใช้ทักษะทางภาษาเพื่อแสวงหาความรู้และลงมือปฏิบัติได้ เหมาะสมกับวัย
  7. ให้ความสำคัญกับกระบวนการมากกว่าผลผลิต
  8. ให้เกียรติบุคคลอื่นและยอมรับความเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์
  9. เรียนรู้อย่างมีความสุข รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
  10. นักเรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และความถนัดตรงตามศักยภาพของแต่ละบุคคล