โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH – CHINESE PROGRAM) ในระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH – CHINESE PROGRAM)
ในระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี จัดการเรียนการสอนโดยการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ นอกจากนี้ยังเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้น STEM EDUCATION มีการพัฒนาผู้เรียนสร้างนวัตกรรมด้วยการวางแผน ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ Best Practice ของสถานศึกษา
“กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖