การคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและเขียน” สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565