การจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี