วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทพารักษ์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครอุดรธานี นำโดย นายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธาน การประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและส่งต่อเด็กด้อยโอกาส สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมด้วย นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา, ผู้อำนวยการกองการแพทย์, ผู้แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม, ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) ,ครูสอนเด็กด้อยโอกาส , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, นักสังคมสงเคราะห์บ้านพักเด็กอุดรธานี, ประธานชุมชนหนองเตาเหล็ก 1,ประธานชุมชนพละบุดีศรีอุดร และครอบครัวเด็กด้อยโอกาส เข้าร่วมประชุม โดยได้รายงานสรุปข้อมูลเด็กด้อยโอกาส (นอกระบบการศึกษา) เขต 1 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 2 ราย เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา และแนวทางการจัดโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ของแต่ละบุคคล อันเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการประกอบอาชีพในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมกัน