การประเมินคุณภาพภายในและรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบ ระบบบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในและรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลตรวจสอบ ระบบบริหารการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายกิตติพัทธ์ อินทร์ธิราช ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินฯในครั้งนี้ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกๆท่านที่ชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป