ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานี และครูสอนเด็กด้อยโอกาสศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สกร.) ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กด้อยโอกาส และมอบเสื้อผ้า สิ่งของ ณ ชุมชนโพธิ์ทอง (เขต 1) เทศบาลนครอุดรธานี