ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการขับขี่ปลอดภัยและจราจรเบื้องต้นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเทศบาล 8