นักเรียนและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้างร่วมกับชุมชนบ้านช้างเตรียมงานบุญประเพณีประทายข้าวเปลือก บุญมหาชาติ ประจำปี 2566