นายชูกิจ ผลทิพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี และคณะครูแกนนำการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้และขยายผลแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการศึกษา) ให้กับคณะครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ (นครอุดรธานี)