นายปุญกานต์  ขาวดี รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในงานประกวดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL13 และรับพระราชทานรับเข็มที่ระลึก