บรรยากาศ “ลงแขกเกี่ยวข้าว ท.12”

วันที่ 22 พ.ย. 65 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน การจัดงานครั้งนี้ทางผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งนำทีมโดยท่านรองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ท่านรองวัชรพล ขาวขำ และท่านรองฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลนครอุดรธานี รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานีเขต 3-4 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา รวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องชุมชนบ้านช้าง ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าวของโรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้างในครั้งนี้ จนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี