ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

📢ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2️⃣5️⃣6️⃣6️⃣📢

รับโอนย้ายทุกระดับชั้น

✅เน้นเรียน 3 ภาษา

🆓ฟรี ทุกหลักสูตร

🚿ระดับประถมวัย (อนุบาล 1-3)

– เน้นเรียนตามแนวคิด เรกจิโอ (Reggio Emilia) และ ตามแนวการสอนแบบ (Phonics)

🧸ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

1️⃣ ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (IEP) (สำหรับ ป.1) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

2️⃣ เน้นการเรียน ตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics)

3️⃣ เรียนวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน ทุกระดับชั้น

🎁 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

1️⃣ ห้องเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Sci-Math)

2️⃣ ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (IEP) (สำหรับ ม.1) เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

3️⃣ ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ / ด้านดนตรี (โปงลาง) / ด้านนาฏศิลป์ Excellence Program in Art, Music, and Thai Dance (AMT)

4️⃣ ห้องเรียนโปรแกรมทั่วไป General Program (G.P.) คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ และ ศิลปะการประกอบอาหารและขนม

5️⃣ เรียนวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน ทุกระดับชั้น

🎯 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

✅ แผนการเรียนสายสามัญ (General Study Program)

1️⃣ ห้องเรียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Sci-Math)

✅ แผนการเรียนสายอาชีพ (Vocational Study Program)

(PIM➕ทวิศึกษา➕ความเป็นเลิศ)

1️⃣ ห้องเรียนโปรแกรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่และคอมพิวเตอร์กราฟิก (M.B.C.G) และโปรแกรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.B.I.T.)

2️⃣ ห้องเรียนโปรแกรมอุตสาหกรรมบริการและคอมพิวเตอร์กราฟิก (S.I.C.G.) และโปรแกรมอุตสาหกรรมบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (S.I.I.T.)

3️⃣ ห้องเรียนหลักสูตรส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ / ด้านดนตรี (โปงลาง) / ด้านนาฏศิลป์ Excellence Program in Art, Music, and Thai Dance (AMT)

4️⃣ เรียนวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน ทุกระดับชั้น

ข่าวดี สำหรับนักเรียนที่มีมูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลนครอุดรธานี มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องถึงระดับปริญญาตรีจากเทศบาลนครอุดรธานี