ประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนเทศบาล๑โพศรีได้ประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศอย่างเป็นทางการ “โรงเรียนเทศบาล๑โพศรี” ภายใต้การบริหารงานของ ท่าน ผอ.ชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔”

โรงเรียนเทศบาล๑โพศรี ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นักเรียนและผู้ปกครองทุกคน