วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๒(เทศบาล ๘)จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ขึ้น โดยมี นางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธี นายศุภักดิ์ วรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยระหว่างครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองทุกระดับชั้นเรียน ร่วมกัน หาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้