ร่วมวางแผนกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้มีนโยบายในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยมอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ ภักดีไทย รองปลัดเทศบาล และนางกนกอร ไชยมูล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสถานศึกษา ร่วมกับส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี โดยมี นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์ ผอ.สถานศึกษา ร่วมต้อนรับและนำเสนอปัญหาในแต่ละจุด