งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี โดยครูสอนเด็กด้อยโอกาส ได้ลงพื้นที่สำรวจเด็กด้อยโอกาสที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหรือไม่เคยได้รับการศึกษาเลย อายุระหว่าง 2 – 25 ปี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนทั้ง 105 ชุมชน ในการลงพื้นที่สำรวจ ค้นหา จำแนก และจัดเก็บข้อมูลประวัติเด็กด้อยโอกาสปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กด้อยโอกาส ตามความเหมาะสมและตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล