นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ๔ ด้าน” เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาในวันพุธที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๖ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี