โรงเรียนเทศบาล ๗ รถไฟสงเคราะห์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาและปรับบุคลิกภาพแห่งตนได้เรียนรู้และเข้าใจในเพื่อนใหม่  กล้าที่จะแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร  รู้จักใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกับเพื่อนและน้องใหม่รู้จักแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ ทัศนคติ ทำให้เกิดความคิดและเปิดโลกกว้างทางปัญญา สร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้