โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕