“โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้”

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร.ร.เทศบาล ๑ โพศรี จัดกิจกรรมโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ณ ที่ ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน เทศบาลนครขอนแก่น จ.ขอนแก่น  ร.ร.วัดลุ่มมหาชัยชุมพล เทศบาลนครระยอง และ ร.ร.เทศบาลสุนทรภู่  เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ เมษายน ๒๕๖๖