หน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษาในโครงการพัฒนาส่งเสริมครู ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาและการวิจัยทางการศึกษา (หลักสูตร : การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 100% อย่างยั่งยืน) เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

By ศน.