ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ โรงเ […]...