การตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565