นายชูกิจ ผลทิพย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. ดุจฉัตร จิตบรรจง อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม