นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.ส่วนการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖