สำนักการศึกษา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ได้กำหนดจัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และสัมมนาทางวิชาการโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครอุดรธานี สู่การเป็นครูโค้ช (หลักสูตร : การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาลยุคใหม่สู่การเป็นครูโค้ช) ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566 และวันที่ 31 มกราคม 256๖ พร้อมศึกษาดูงานจากสถานการณ์จริง ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดเลย โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายและโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการฝึกอบรม ศึกษาดูงานและสัมมนาทางวิชาการ ให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๕๐ คน

By ศน.