วันศุกร์ที่ ๘ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖    โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี  โดยนายชูกิจ  ผลทิพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีกิจกรรม “โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”เพื่อเสริมสร้างทักษะประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน อยากเรียนรู้ และอยากทำกิจกรรมต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนได้ใส่ใจ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านอารมณ์ ที่สำคัญยังทำให้นักเรียนมีทักษะความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นด้วย