“โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี” ได้จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Warte School) ผ่านการจัดการเรียนการสอนด้วยฐานการเรียนรู้ Solar Cell