เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Cover Dance Contest 2022 จัดขึ้น ณ เวทีกลางงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง จัดการแข่งขันขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่น Pre-Teenage และ รุ่น Teeage มีทีมเยาวชนได้ผ่านการออดิชั่น เพื่อเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ จำนวน 33 ทีม รวมจำนวนเยาวชนที่ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 215 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       1. เพื่อให้การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล    รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

        2. เด็ก เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง

         3.  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพ การกล้าแสดงออกในทาง    ที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ ให้แก่ เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ        ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง