Latest Post

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ ชุมชนหนองขอนกว้าง 2 (เขต 3) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ครูสอนเด็กด้อยโอกาสได้ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเร่ร่อน ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี ขอรับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สามารถบริจาคได้ที่ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา ชั้น 7 เทศบาลนครอุดรธานี ครูสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักการศึกษา ได้รับแจ้งจากประธานชุมชน และประธาน อสม. ชุมชนโนนพิบูลย์ 1 ว่ามีครอบครัวเด็กเร่ร่อน จำนวน 2 ครอบครัว โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายอริยะ แต้สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี, กองสวัสดิการสังคม, คณะกรรมการชุมชนโนนพิบูลย์ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ครูสอนเด็กด้อยโอกาสเทศบาลนครอุดรธานีได้ลงพื้นที่ส่งต่อเด็กเเละเยาวชนนอกระบบการศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เข้าเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี (สกร.)