โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยโปรแกรม Canva)

ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝ […]...

งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นที่13 ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญชวนร่วมกันส่งกำลังใจมาให้ นายปุญกานต์ ขาวดี Ti38 […]...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH – CHINESE PROGRAM) ในระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖หลักสูตร IEC […]...

การประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักการศึกษา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ได้จัดการประชุมกั […]...

โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครอุดรธานี สู่การเป็นครูโค้ช (หลักสูตร:การเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาลยุคใหม่ สู่การเป็นครูโค้ช)

สำนักการศึกษา โดยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ ได้กำหนดจัดการฝึก […]...