นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาลนครอุดรธานี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผอ.ส่วนการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

...

โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องสยามมนต์ตรา คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมสยามแกรนด์

...

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วน โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับปฐมวัยปีที่ ๑-๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตร IECP (INTENSIVE ENGLISH-CHINESE PROGRAM) เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน (ช่วงนี้ยังเปิดรับสมัครนักเรียนอยู่นะครับ)

...

โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร: ทักษะทางสมอง EF เริ่มต้นที่ครูสู่ห้องเรียนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์นิทานบูรณาการ

ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝ […]...

โครงการส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาด้วยโปรแกรมการอบรมตามประสงค์ (Course on Demand) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี (หลักสูตร: การผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) และการออกแบบสื่อ (Graphic/Multimedia) การสร้างและตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือ

ด้วยหน่วยงานศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการจัดฝ […]...