นายชูกิจ ผลทิพย์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับ  และให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๕

นายชูกิจ ผลทิพย์   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนเทศบาล ๑ โพศรี สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี กล่าวต้อนรับและให้ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี  วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๕